Κατάγματα Σπονδύλων

Κατάγματα Σπονδύλων

Για την καλύτερη περιγραφή και εμβιομηχανική μελέτη των καταγμάτων, οι σπόνδυλοι της θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ θεωρείται ότι υποδιαιρούνται ανατομικά σε τρεις κολώνες, στοιχείο που διευκολύνει την ταξινόμηση των καταγμάτων.Kάθε σπόνδυλος διαιρείται σε τρεις κολώνες, πρόσθια μέση και οπίσθια, η σταθερότητα δε του κάθε κατάγματος συσχετίζεται με την διατήρηση ανέπαφων τουλάχιστον δύο εξ αυτών. Νευρολογική βλάβη μπορεί να παρουσιασθεί όψιμα εξαιτίας της πίεσης των νευρικών στοιχείων λόγω της αστάθειας της ΣΣ.

Κλινικά η σταθερότητα της ΣΣ ορίζεται ως η ικανότητά της, κάτω από φυσιολογικές φορτίσεις, να περιορίζει το είδος των μετατοπίσεων των ανατομικών της δομών ώστε να μην καταστρέφει ή να μην ερεθίζει το νωτιαίο μυελό και τις νευρικές ρίζες και να αποτρέπει την πρόκληση μόνιμων ανατομικών βλαβών ή πόνου εξαιτίας δομικών διαταραχών.

Επίσης, γενικά για τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης ισχύουν τα εξής:

 • Η προδιάθεση της ΣΣ για αστάθεια σχετίζεται με την φυσιολογική κυρτότητα της .
 •  Σημαντικό είναι επίσης ότι το εύρος του σπονδυλικού καναλιού είναι ελάχιστο στην μέση και ανώτερη μοίρα της ΘΜΣΣ. Αυτό εξηγεί και το πλήρες των νευρολογικών βλαβών που σχετίζονται με κακώσεις της περιοχής.
 •  Η θωρακοσφυική συμβολή παρουσιάζει αυξημένη προδιάθεση για κακώσεις. Η σχετικά ακίνητη ΘΜΣΣ αποτελεί ένα μακρό βραχίονα ροπής, με την δύναμη να ασκείται στην συμβολή. Επίσης, στο επίπεδο αυτό τα σπονδυλικά σώματα είναι μικρά σχετικά με αυτά που βρίσκονται πιο ουραία.
 •  Η κυρτότητα της ΣΣ αλλάζει από την κύφωση που παρατηρείται κεφαλικά σε λόρδωση στην οσφυϊκή περιοχή. Αυτό προκαλεί τον σχετικό ευθειασμό της ΣΣ που παρατηρείται σε αυτή την περιοχή.

Πως ταξινομούνται τα κατάγματα της ΣΣ;

Οι δύο πιο συχνές ομάδες καταγμάτων είναι οι εξής:

 • Συμπιεστικά κατάγματα : Είναι ο πιο συχνός τύπος και προκαλούνται από κάμψη ή πλάγια κίνηση, οπότε η πίεση εφαρμόζεται κάθετα ή πλάγια. Αυτό προκαλεί μια έκκεντρη φόρτιση της ΣΣ που καταλήγει σε εστιασμένη φόρτιση με συνοδό κάταγμα σώματος σπονδύλου.
 • Εκρηκτικά κατάγματα : Προκύπτουν από την εφαρμογή αμιγούς κατακόρυφης φόρτισης.

Αναλυτικότερα, για κατάγματα αυτά ισχύουν τα ακόλουθα.

 • Σφηνοειδή -συμπιεστικά κατάγματα.
 1. Προκύπτουν μετά από θραύση της πρόσθιας κολώνας λόγω εφαρμογής συμπιεστικών δυνάμεων. Η διατήρηση ανέπαφης της μεσαίας κολώνας διαχωρίζει αυτά τα κατάγματα από τα εκρηκτικά.
 2. Παρατηρούνται κυρίως στην θωρακοοσφυική συμβολή λόγω του ότι η ΣΣ είναι συχνά σε κάμψη στην περιοχή αυτή. Απαντάται επίσης και στην ΘΜΣΣ εξαιτίας της φυσιολογικής της κύφωσης.
 • Εκρηκτικά κατάγματα.
 1. Προκαλούνται από την εφαρμογή αμιγώς κατακόρυφης φόρτισης και συνήθως προκαλεί νευρολογικό έλλειμμα λόγω εισχώρησης οστικών παρασχίδων στο σπονδυλικό κανάλι.
 2. Τα κατάγματα αυτά δεν είναι πάντοτε ασταθή αλλά όταν συνδυάζονται με απώλεια της ανατομικής ακεραιότητας της πρόσθιας κολώνας είναι πιθανότερο να είναι ασταθή.

Πως αντιμετωπίζονται;

Οι ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Νευρολογική βλάβη απότοκος πίεσης του νωτιαίου σάκου
 • Αδρή αστάθεια από ένα σύμπλοκο κάταγμα
 • Σημαντική απώλεια του ευθειασμού της ΣΣ κατά τον προσθιοπίσθιο άξονα
 • Τρώση της σκληράς μήνιγγας

Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την εφαρμογή αυστηρού κλινοστατισμού για 6-12 εβδομάδες.

 

Βιβλιογραφία

 1. Hsu JM, Joseph T, Ellis AM: Thoracolumbar fracture in blunt trauma patients: guidelines for diagnosis and imaging. Injury  2003.426-433.
 2. Meldon SW, Moettus LN: Thoracolumbar spine fractures: clinical presentation and the effect of altered sensorium and major injury. J Trauma  1995; 39:1110-1114.
 3. Richter D, Hahn MP, Ostermann PA, et al: Vertical deceleration injuries: a comparative study of the injury patterns of 101 patients after accidental and intentional high falls. Injury  1996; 27:655-659.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics