Δευτεροπαθείς Κεφαλαλγίες

Δευτεροπαθείς Κεφαλαλγίες

Οι πρωτοπαθείς (ιδιοπαθείς) κεφαλαλγίες είναι πολύ πιο συχνές από τις δευτεροπαθείς. Βάσει ορισμού, εδώ ανήκουν οι περιπτώσεις που δεν αναγνωρίζεται κάποια υποκείμενη αιτία ή νόσος που τις προκαλεί. Συνήθεις τύποι τέτοιων κεφαλαλγιών είναι η ημικρανία, η αθροιστική κεφαλαλγία και η κεφαλαλγία τύπου τάσης. Επειδή οι καταστάσεις αυτές είναι ιδιοπαθείς, εξ ορισμού ο οποιοσδήποτε απεικονιστικός έλεγχος δεν αναγνωρίζει παθολογικά ευρήματα ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των ενοχλήσεων. Συνεπώς, η μόνη χρηστική αξία αυτών των εξετάσεων είναι να αποκλείσουμε άλλα αίτια κεφαλαλγίας.

Οι δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες μπορεί να απορρέουν από άλλα αίτια στα οποία ανήκουν τα εξής:

 • Όγκοι εγκεφάλου
 • Ανευρύσματα
 • Φλεγμονώδεις νόσοι
 • Διαταραχή στην κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Οι κεφαλαλγίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία να μελετούνται, γιατί αποτελούν πολλές φορές την πρώτη εκδήλωση μιας σημαντικής υποκείμενης νόσου.

Τι χαρακτηρίζει μια κεφαλαλγία ως δευτεροπαθή;

 • Νευρολογικά συμπτώματα κατά την διάρκεια ή μετά μια κρίση κεφαλαλγίας.
 • Ευρήματα στην νευρολογική εξέταση.
 • Αλλαγή των χαρακτηριστικών της κεφαλαλγίας ή ασυνήθη χαρακτηριστικά αυτής.
 • Μεγάλη σχετικά ηλικία ( >50 – 60 ετών).
 • Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς (χημειοθεραπεία, AIDS).
 • Aιφνίδια έναρξη της κεφαλαλγίας ή ιδιαίτερα μεγάλη ένταση αυτής.
 • Πυρετός.
 • Αυχενική δυσκαμψία.
 • Οίδημα των οπτικών νεύρων.
 • Σταθερά επιδεινούμενη κεφαλαλγία ή μη ανταποκρινόμενη σε καμία θεραπεία.

 

Βιβλιογραφία

 1. Headache Classification Committee of the international Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 1988 (8) 1 – 96.
 2. Rasmussen BK, et al. Epidimiology of headache in a general population – a prevalence study. J Clinic Epidemiol 1991 (44) 1147 – 1157.
 3. American Academy of Neurology Quality Standards Subcomittee. The utility of neuroimaging in the evaluation of headache in patients with normal neurologic examinations. Neurology 1994 (44) 1353 – 1354.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics